Služby

Elektrikárske práce bez obmedzenia napätia, projektovanie, revízie a opravy elektrických zariadení

 • Pravidelné preventívne prehliadky NN a VN rozvodní, osvetlenia, rozvádzačov, transformátorov, transformátorových staníc a pod.
 • Čistenie, kontrola a dotiahnutie spojov, kontrola správnosti označenia, kontrola a aktualizácia technickej dokumentácie, kontrola a aktualizácia povinnej výbavy rozvodní a transformátorových staníc.
 • Diagnostika a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach NN, VN.
 • Elektroinštalačné práce a opravy elektrických rozvodov.
 • Montáž a opravy bleskozvodov.

Návrhy na zlepšenie bezpečnosti a prevádzkovania elektrických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia

 • Revízie Vyhradených technických zariadení elektrických NN, VN v zmysle Vyhl. 508/2009 Z. z. a platných noriem.
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z., STN 33 1600 a STN 33 1610.

Výroba elektrických rozvádzačov NN

 • Vyrábame elektrické rozvádzače do 1000 V, kompenzačné rozvádzače NN a pod.

 

Projektantská činnosť elektrických zariadení

 • Vypracovávame projektovú elektrotechnickú dokumentáciu pre realizáciu stavieb.

Skresľovanie skutkových stavov elektrických schém za účelom aktuálnosti technickej dokumentácie vyžadovanej legislatívou pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení elektrických

Termovízne merania elektrických zariadení

 • Vykonávame termovízne merania elektrických zariadení za účelom predchádzania porúch a ochrany pred požiarmi.
 • O vykonaných meraniach je následne spracovaný protokol s klasifikačnými stupňami zistených závad a návrhom opatrení na ich odstránenie.

Práce s montážnymi plošinami

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut.

Miestne prevádzkové predpisy 

 • V zmysle platných predpisov a noriem vypracovávame MPP pre elektrické zariadenia skupiny "A" v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. a príslušných STN. MPP sú nevyhnutnou súčasťou predpisov prevádzkovania VTZe skupiny "A".

Montáž fotovoltických systémov

 • Vykonávame inštalácie fotovoltických a slnečných tepelných systémov na základe osvedčení vydaných Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Sme registrovaný zhotoviteľ v Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Analýza kvality elektrickej siete

 • Vykonávame analýzu kvality elektrickej siete na základe meraní. Merania vykonávame moderným, kvalitným značkovým prístrojom.

  Po oboznámení sa s konkrétnym problémom alebo požiadavkou navrhneme a odporučíme potrebný rozsah meraní parametrov siete a tiež časový rozsah meraní.

  Na základe nameraných hodnôt vypracujeme protokol s popisom nameraných výsledkov a návrhom na odstránenie problému.

  Merania je vhodné vykonať ak

  • dochádza k problémom a poruchám elektrických zariadení bez zjavnej príčiny,
  • potrebujete vedieť, ktoré spotrebiče majú významný vplyv na spotrebu elektrickej energie,
  • potrebujete vedieť spotrebu elektrickej energie konkrétneho zariadenia
  • potrebujete poznať časový priebeh odberov elektrickej energie,
  • platíte pokuty za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka a pod.

Vytyčovanie podzemných káblových vedení

 • Vykonávame vytyčovanie podzemných káblových vedení bez nutnosti vykonania rozkopávok. Používame kvalitný, moderný prístroj na detekciu káblových vedení, ktorým je možné určovať trasu a hĺbku uloženia káblov.

Výroba a diagnostika kompenzačných rozvádzačov

 • Vyrábame a navrhujeme NN kompenzačné rozvádzače vzhľadom ku konkrétnym požiadavkám, prevádzkovým podmienkam a parametrom elektrickej siete.

  V ponuke máme aj niekoľko typizovaných NN kompenzačných rozvádzačov.

  Vykonávame diagnostiku kompenzačných rozvádzačov a navrhujeme opatrenia na opravu prípadne zlepšenie ich prevádzky.